30.05.2023

Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że administratorem danych jest Fundacja PRZEKRÓJ z siedzibą w Warszawie. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą:

–poczty tradycyjnej, pod adresem: Fundacja PRZEKRÓJ, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318,

– poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: [email protected].

2. Inspektor danych osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: IOD, Fundacja PRZEKRÓJ, ul. Górnośląska 16/24, 00-432 Warszawa lub poczty elektronicznej: [email protected].

3. Cele, podstawy, okres przetwarzania oraz dobrowolność lub konieczność podania danych

Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • REALIZACJA UMOWY

Jeśli zawarli z nami Państwo umowę, zakupili produkty z naszego sklepu internetowego, dokonali zamówienia prenumeraty, założyli konto użytkowania, to przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z wykonywaną umową w celu jej realizacji, komunikowania się w sprawie jej wykonania za pomocą e-maila, rozmów telefonicznych oraz korespondencji tradycyjnej, papierowej. Jeżeli są Państwo reprezentantami naszego Klienta/Kontrahenta lub osobami wyznaczonymi do kontaktu w jego imieniu, dane osobowe przetwarzamy w celu kontaktu służbowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Kontaktem służbowym jest dla nas wszelka korespondencja elektroniczna, papierowa, jak również kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielanie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z naszej strony.

Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji kontaktu/odpowiedzi na pytania, a następnie przez 2 lata od momentu, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Dane niezbędne do realizacji umowy/rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania umowy. Jeśli nie podadzą Państwo danych, nie będziemy w stanie zrealizować zamówienia Przekazanie danych osób reprezentujących Klienta/Kontrahenta jest dobrowolne, niemniej bez danych osobowych nie będziemy mogli kontaktować się w sprawie realizacji zamówienia.

 • REALIZACJA OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH

Dane związane z umową przetwarzamy także w celach podatkowo-księgowych, wtedy to podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dane te przetwarzamy w terminach wskazanych ustawowo. Podanie danych jest konieczne. Brak ich podania uniemożliwi nam realizację obowiązków prawnych.

 • ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ZWIĄZANE Z NASZĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Jeśli kontaktują się z nami Państwo za pomocą wiadomości e-mail, za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub poprzez rozmowę telefoniczną w celu uzyskania informacji o naszych produktach, umówienia spotkania, uzyskania większej ilości informacji na temat naszej oferty, to przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za jaki uważamy odpowiedź na zapytanie, utrzymanie konwersacji, udzielenie informacji. Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji kontaktu/odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału, a potem do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym odbyło się rozwiązanie sprawy lub zakończył się kontakt. Korespondencję przechowujemy przez taki okres w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej ich brak spowoduje, że nie będziemy mogli realizować celów w postaci odpowiedzi na Państwa zapytanie etc.

 • ZBIERANIE DANYCH W RAMACH KONTAKTÓW BIZNESOWYCH

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera dane osobowe, np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek, za pomocą LinkedIn, etc., aby móc inicjować i utrzymywać kontakty biznesowe. Takie dane przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego Kontrahenta z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane przetwarzamy przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wcześniej złożony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich brak uniemożliwi nam realizację kontaktu.

 • NEWSLETTER

Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłki newslettera, który stanowi bazę aktualności o naszej działalności, wykorzystujemy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe przetwarzamy do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymywania newslettera. Brak podania danych uniemożliwi wysłanie Państwu takich informacji.

 • PRZESYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I MARKETINGOWYCH

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie od Administratora informacji marketingowych/handlowych drogą elektroniczną i/lub telefoniczną dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczenia ww. informacji.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 i kolejne ustawy, prawo telekomunikacyjne w zakresie określonych form kontaktu oraz prawnie uzasadniony interes Administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Dane przetwarzane na podstawie zgody wykorzystujemy do momentu jej wycofania. Zgodę można w każdym momencie wycofać, pisząc na adres e-mail: [email protected]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane związane z ww. celem wykorzystujemy do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wycofania zgody, o której mowa powyżej. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej brak danych uniemożliwi nam przesyłanie wiadomości marketingowych, co doprowadzi do niewiedzy o naszych najnowszych ofertach czy akcjach promocyjnych.

 • ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

Dane osobowe przetwarzane w związku ze złożoną reklamacją wykorzystujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na należytym rozpatrzeniu i obsłudze roszczeń. Jeżeli w zgłoszeniu reklamacyjnym zostaną podane dane osobowe szczególnej kategorii, wówczas będziemy je przetwarzać na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO. Dane te przetwarzamy do momentu rozpatrzenia reklamacji oraz przez niezbędny czas po zakończeniu procesu reklamacyjnego w celach dowodowych. Podanie danych jest konieczne do realizacji procesu reklamacyjnego. Brak podania danych uniemożliwi nam rozpatrzenie reklamacji.

 • OBRONA ROSZCZEŃ

Gdy powstanie taka potrzeba, możemy przetwarzać dane osobowe w celach dochodzenia, ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – co należy rozumieć jako realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych bądź ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora – do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wszczęcia postępowania – do czasu jego prawomocnego zakończenia. Podanie danych osobowych jest konieczne, brak danych uniemożliwi nam realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu.

 • PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Posiadamy wtyczki portali społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, YouTube, LinkedIn w celu kontaktowania się z ich użytkownikami oraz przedstawiania na tych portalach przygotowanych przez Fundację PRZEKRÓJ treści i promowania własnej działalności (w tym: informowania o nowych wydarzeniach), a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji PRZEKRÓJ z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na umożliwieniu kontaktowania się z użytkownikami portali, promocji własnej działalności oraz informowania o niej, jak również w innych celach wskazanych poniżej. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tych portali, gdy odwiedzają nasze profile bądź wchodzą z nimi w interakcje (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli polubią Państwo nasz wpis albo go skomentują, będzie to widoczne dla innych użytkowników. Dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu, a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzaniaPodanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, brak danych nie spowoduje negatywnych konsekwencji.

Facebook

Zakres danych: Imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, informacje, które wskażą Państwo w swoim profilu, informacje o lokalizacji, treść korespondencji, inne treści umieszczone przez Użytkownika na naszym profilu.

Kategoria osób: Przetwarzamy dane osób, które polubiły nasz profil, dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz pod postem, opublikowały post na naszym fanpage’u, wskazały polubienie lub inną reakcję na post lub komentarz, skontaktowały się z nami poprzez wysłanie wiadomości, udostępniły innym użytkownikom post z naszego fanpage’a, dane osób biorących udział w konkursie.

Cel przetwarzania danych:

– Prowadzenie profilu,

– informowanie o naszej aktywności,

– promowanie wydarzeń, produktów,

– odpowiedzi na reakcje, komentarze, wiadomości,

– prowadzenie konkursów,

– marketing i promocja naszej działalności,

– analiza aktywności użytkowników naszego profilu, m.in. w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostępnień naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach wskazanych w kolumnie obok oraz aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo na naszych profilach, budować pozytywne relacje, w celach marketingowych oraz do analizy aktywności użytkowników.

W przypadku konkursów, jeżeli są Państwo zwycięzcami określonego konkursu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Informacje dodatkowe: Współadministrowanie. Możemy przetwarzać dane statystyczne o Państwa aktywności na naszych profilach. W tym zakresie dochodzi do współadministrowania danymi pomiędzy Fundacją PRZEKRÓJ a Meta Platforms Ireland na potrzeby statystyk, ponieważ ww. podmioty mają wspólny cel i sposób przetwarzania danych, tj. prowadzenie własnych działań marketingowych i statystyk. Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdą Państwo na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zgodnie z tymi zasadami Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby statystyk.

Więcej informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajdą Państwo na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Instagram

Zakres danych: Imię, nazwisko, e-mail, nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, komentarze oraz inne treści, które Państwo zamieszczają.

 Kategoria osób: Przetwarzamy dane osób, które polubiły nasz profil, dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz pod postem, opublikowały post na naszym fanpage’u, wskazały polubienie lub inną reakcję na post lub komentarz, skontaktowały się z nami poprzez wysłanie wiadomości, udostępniły innym użytkownikom post z naszego fanpage’a, dane osób biorących udział w konkursie.

Cel przetwarzania danych:

– Prowadzenie profilu,

– informowanie o naszej aktywności,

– promowanie wydarzeń, produktów,

– odpowiedzi na reakcje, komentarze, wiadomości,

– prowadzenie konkursów,

– marketing i promocja naszej działalności,

– analiza aktywności użytkowników naszego profilu, m.in. w celu zbierania danych o liczbie polubień, komentarzy i udostępnień naszego profilu lub zamieszczonych na nim treści.

 Podstawa prawna przetwarzania danych: Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach wskazanych w kolumnie obok oraz aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo na naszych profilach, budować pozytywne relacje, w celach marketingowych oraz do analizy aktywności użytkowników.

W przypadku konkursów, jeżeli są Państwo zwycięzcami określonego konkursu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Informacje dodatkowe” Więcej informacji odnośnie do przetwarzania Państwa danych przez Meta Platforms Ireland, właściciela serwisu Instagram, znajdą Państwo na stronie: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

 

YouTube

 Zakres danych: Imię, nazwisko, nazwa użytkownika, treść udostępnianych wpisów i komentarzy.

Kategoria osób: Dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji kanału, opublikowały swój komentarz pod filmem, skontaktowały się z nami poprzez wysłanie wiadomości, są widoczne na publikowanych przez nas wideo w serwisie YouTube.

Cel przetwarzania danych

– Zarządzanie profilem,
– odpowiedź na reakcje (komentarze, posty, wiadomości)

Podstawa prawna przetwarzania danych: Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach wskazanych w kolumnie obok oraz aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo na naszych profilach, budować pozytywne relacje, w celach marketingowych oraz do analizy aktywności użytkowników.

W przypadku konkursów, jeżeli są Państwo zwycięzcami określonego konkursu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Informacje dodatkowe: Więcej informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych przez YouTube znajdą Państwo na stronie: https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=pl.

 

LinkedIn

Zakres danych: Imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe, informacje z profilu, komentarze, inne treści, które Państwo zamieszczają.

Kategoria osób: Dane osób, które odwiedzają profil, polubią lub skomentują naszą działalność.

Cel przetwarzania danych

– Zarządzanie profilem,
– odpowiedź na reakcje (komentarze, posty, wiadomości)

Podstawa prawna przetwarzania danych: Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach wskazanych w kolumnie obok oraz aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo na naszych profilach, budować pozytywne relacje, w celach marketingowych oraz do analizy aktywności użytkowników.

W przypadku konkursów, jeżeli są Państwo zwycięzcami określonego konkursu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Informacje dodatkowe: Więcej informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych przez LinkedIn znajdą Państwo na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Twitter

Zakres danych: Imię, nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, treść udostępnianych komentarzy treści.

Kategoria osób: Dane osób, które opublikowały komentarz, skomentowały post, napisały wiadomość do Fundacji PRZEKRÓJ.

Cel przetwarzania danych

– Zarządzanie profilem,
– odpowiedź na reakcje (komentarze, posty, wiadomości 

Podstawa prawna przetwarzania danych: Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach wskazanych w kolumnie obok oraz aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo na naszych profilach, budować pozytywne relacje, w celach marketingowych oraz do analizy aktywności użytkowników.

W przypadku konkursów, jeżeli są Państwo zwycięzcami określonego konkursu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Informacje dodatkowe: Więcej informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych przez Twitter znajdą Państwo na stronie: https://twitter.com/en/privacy.

 

Vimeo

Zakres danych: Imię, nazwisko, nazwa użytkownika.

Kategoria osób: Dane osób, które oglądają filmy.

Cel przetwarzania danych: Odtworzenie wideo lub audio w celu zaprezentowania swojej działalności

Podstawa prawna przetwarzania danych: Dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celach wskazanych w kolumnie obok oraz aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo na naszych profilach, budować pozytywne relacje, w celach marketingowych oraz do analizy aktywności użytkowników.

W przypadku konkursów, jeżeli są Państwo zwycięzcami określonego konkursu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe także w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem nagrody (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 Informacje dodatkowe: Więcej informacji odnośnie do przetwarzania danych osobowych przez Vimeo znajdą Państwo na stronie: https://vimeo.com/privacy.

Wideo i audio osadzamy na stronach wideo z serwisu Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Vimeo, Inc. (555 West 18th Street, New York, USA) dotyczące usługi Vimeo. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo lub audio. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na ich załadowanie, prosimy o powstrzymanie się przed odtwarzaniem wideo lub audio. Po włączeniu wideo lub audio Vimeo otrzymuje o tym informację, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu Vimeo lub nie są akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest wysyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam jest przechowywana. Jeśli nie chcą Państwo, aby Vimeo przyporządkowywało dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą Państwo wylogować się z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek, stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Czas przetwarzania danych:

W zależności od celów przetwarzania Państwa danych osobowych na naszych profilach wykorzystujemy je przez następujące okresy:

  • W przypadku skierowania zapytania – przez czas niezbędny do odpowiedzi na zapytanie, a potem do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym odbyło się rozwiązanie sprawy lub zakończył się kontakt.
  • w przypadku marketingu naszych produktów i usług – do momentu wniesienia sprzeciwu na wykorzystywanie danych do tego celu, jednakże nie dłużej niż przez okres, kiedy Państwo nas obserwują;
  • w przypadku komentarzy etc. – do momentu złożenia sprzeciwu lub usunięcia swoich aktywności;
  • w przypadku analizy aktywności – do momentu wniesienia sprzeciwu na wykorzystywanie danych do tego celu i uznania przez nas, że Państwa sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres, kiedy Państwo nas obserwują;
  • w przypadku konieczności zapewnienia porządku na naszych profilach – do momentu wniesienia sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu i uznania przez nas, że Państwa sprzeciw jest zasadny, jednakże nie dłużej niż przez okres, kiedy Państwo nas obserwują;
  • w przypadku konkursów – przez czas trwania konkursu oraz przez okres nie dłuższy niż 3 lata od zakończenia danego konkursu, m.in. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z danym konkursem. Jeżeli są Państwo zwycięzcami konkursu, będziemy przetwarzali dane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z przyznaniem nagrody zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności:

Vimeo – https://vimeo.com/privacy

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Twitter – https://twitter.com/en/privacy

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani. Jeśli są Państwo użytkownikami takich portali, przetwarzanie Państwa danych osobowych również podlega regulaminom oraz politykom i mogą Państwo korzystać z przysługujących w ich ramach uprawnień.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

4a) Prawo do sprzeciwu

– W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

– W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Ponadto przysługuje Państwu:

4b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. W zakresie, w jakim dane są lub będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres e-mail: [email protected];

4c) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

4d) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w tym danych zawartych w panelu konta internetowego;

4e) prawo żądania usunięcia danych osobowych;

4f) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego lub prawo do żądania od nas wysłania tych danych do innego administratora. Jednakże zrobimy to wyłącznie wtedy, gdy takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie zgody na przetwarzanie danych;

4h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

5. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej z nami umowy, tj.: firmom księgowym, likwidatorom szkód, wykonawcom usług w ramach likwidacji szkód, agencjom marketingowym, firmom wspierającym nas w zakresie IT, dostawcom utrzymania systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi z zakresu ochrony danych osobowych, hostingodawcom. Możemy udostępnić dane osobowe operatorom płatności, firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej (w zależności od Państwa preferencji), kancelarii prawnej.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: dostawcy serwisów społecznościowych, na których prowadzimy nasze profile (np. Facebook, LinkedIn, Google, Twitter, Vimeo).

Ponadto przekażemy dane osobowe odpowiednim instytucjom państwowym i/lub publicznym, jeśli zajdzie taka potrzeba w celu realizacji obowiązków prawnych.

Administrator nie dokonuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich, natomiast w zakresie portali Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Vimeo, LinkedIn może automatycznie wystąpić takie przekazywanie danych osobowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w politykach ochrony danych osobowych ww. portali (linki do zasad przetwarzania danych zostały przedstawione powyżej w pkt 3).

Dane mogą zostać przekazane Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Google Ireland Ltd jako właścicielowi serwisu YouTube. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Administrator może korzystać w e-sklepie https://przekroj.org/sklep/ z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w e-sklepie.

Efektem korzystania z profilowania w e-sklepie może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby albo zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu ze standardową ofertą e-sklepu. Mimo profilowania to Państwo podejmują swobodnie decyzję, czy będą chcieli skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w e-sklepie.

Profilowanie w e-klepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu, np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, bądź na analizie dotychczasowej historii dokonanych zakupów w e-sklepie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych, aby móc przesłać danej osobie np. kod rabatowy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

7. Polityka cookies

Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies potrzebnych do funkcjonowania strony internetowej, czyli danych w postaci plików tekstowych, które są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputer, telefon etc.).

Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies niezbędnych do funkcjonowania strony internetowej w Państwa urządzeniu końcowym. Korzystając z ustawień przeglądarki internetowej, mogą Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień w tym zakresie (np. usunąć pliki cookies lub blokować ich wykorzystanie w przyszłości). Poniżej znajdą Państwo informacje, które cookies są uważane za niezbędne oraz inne, co do których będziemy prosić o wyrażenie zgody na ich instalację w Państwa urządzeniu.