30.03.2023

Regulamin serwisu internetowego

1. Postanowienia ogólne

Obowiązuje od 07.11.2023 

Wersje Regulaminu Sklepu Internetowego, Regulaminu korzystania ze strony internetowej Przekrój.pl oraz Regulaminu świadczenia Usług oraz przekazywania darowizn na rzecz Fundacji PRZEKRÓJ obowiązujące do dnia 06.11.2023 r. mogą Państwo znaleźć  TUTAJ. 

 

1.1 Serwis Internetowy dostępny pod adresemhttps://przekroj.org prowadzony jest przez Fundację Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318. 

1.2 Serwis Internetowy jest platformą teleinformatyczną, umożliwiającą zapoznanie się z aktualną ofertą Przekroju, w tym z cenami i dostępnością poszczególnych towarów oraz dokonanie zakupów towarów, a także umożliwiająca dostęp do Treści publikowanych w Serwisie Internetowym i innych Usług Elektronicznych.  

1.3 Prezentowane w Serwisie Internetowym informacje dotyczące Towarów i Usług Elektronicznych, a w szczególności opisy, parametry techniczne i ceny nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią one również publicznego zapewnienia sprzedawcy. 

2. Definicje

2.1 Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.  

2.2 Cookies – pliki zapisywane na urządzeniu Klienta, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach. 

2.3 Dzień Roboczy – jeden dzień liczony od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 2.4 Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Przekrojem albo (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnionych przez Przekrój, jak również zawrzeć Umowę Sprzedaży z Przekrojem. 

2.5 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025). 

2.6 Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Przekrojem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego/jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2.7 Opłata – opłata za korzystanie z Treści płatnych w formie zakupionego pakietu opisanego w Sklepie Internetowym należna od Klienta, ustalana według cennika Przekroju aktualnego w dniu zawarcia danej umowy o dostęp do Usług Elektronicznych. Ceny opłat aktualnych na dzień zawarcia przez umowy o dostęp do Usług Elektronicznych są zamieszczane w Sklepie Internetowym przy informacjach dotyczących poszczególnych Treści lub ich pakietów. W przypadku płatności cyklicznych, Przekrój wskazuje Opłaty należne za dany okres rozliczeniowy i długość okresu rozliczeniowego za który należne są Opłaty za dostęp do Treści lub informację o zawarciu umowy na czas nieoznaczony. 

 2.8 Przekrój – właściciel domeny internetowej https://przekroj.org i sprzedawca w Sklepie Internetowym, tj. Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318. 

2.9 Regulamin – niniejszy dokument. 

 2.10 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 2.11 Sklep Internetowy platforma teleinformatyczna dostępna pod adresem https://przekroj.org/sklep   

 2.12 Serwis Internetowy – strona internetowa Przekroju dostępna pod adresem https://przekroj.org, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp do Sklepu Internetowego oraz do subdomen tworzonych przez Przekrój.

2.13 Prenumerata cyfrowa – Zamówienie w Sklepie Internetowym dostępu do Treści w formie pakietu cyklicznego odnawianego automatycznie. 

2.14 Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Przekrojem. 

2.15 Treści – materiały i treści cyfrowe udostępniane powszechnie na stronie internetowej na indywidualne żądanie Klienta, inna forma wizualna, audialna lub audiowizualna, dostępna w ofercie Przekroju w ramach Usług Elektronicznych. Treści mogą być udostępnione na stronie internetowej płatnie lub bezpłatnie, pojedynczo lub w zbiorach. W wypadku treści płatnych są one udostępniane po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. 

2.16 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Klientem a Przekrojem za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

 2.17 Usługi Elektroniczne – wszelkie usługi, w tym usługi cyfrowe, wyszczególnione w treści Regulaminu świadczone drogą elektroniczną przez Przekrój na stronie internetowej, w tym w szczególności polegające na publikowaniu Treści w Serwisie Internetowym, umożliwieniu Klientowi zapoznania się z aktualną ofertą Przekroju, w tym z cenami i dostępnością poszczególnych towarów oraz dokonanie zakupów towarów, a także umożliwieniu Klientowi złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów lub zapewnienia dostępu do Treści. 

2.18 Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu Internetowego. 

 2.19 Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

 2.20 Przedsprzedaż – Umowa Sprzedaży o wydłużonym czasie realizacji. Każdy Towar z wydłużonym czasem realizacji oznaczony jest jako „Przedsprzedaż”. 

2.21 Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Przekrój za pośrednictwem poczty elektronicznej polegająca na cyklicznym dostarczaniu Klientom Treści lub informacji handlowych. 

3. Wymagania techniczne i bezpieczeństwo

3.1 W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, w tym Sklepu Internetowego oraz Usług Elektronicznych, zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych: 

a) połączenie z Internetem (przewodowe lub bezprzewodowe); 

b) używanie przeglądarki internetowej: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, względnie innych kompatybilnych przeglądarek, w najnowszej, stabilnej wersji udostępnionej przez producenta danej przeglądarki;

c) włączona obsługa Javascript i zapisu plików Cookies; 

d) korzystanie z ekranu o minimalnej szerokości 300 px. 

3.2 Brak spełnienia wymagań wskazanych w punkcie 3.1. nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Przekroju, jednakże może stanowić przyczynę jej nieprawidłowego funkcjonowania. 

 3.3 Wyłączenie obsługi JavaScript i Cookies lub ingerencja w tę obsługę (np. poprzez zastosowanie dodatków, nakładek, niestandardowych ustawień i innych rozwiązań tego rodzaju) nie blokują możliwości korzystania ze strony internetowej, ale mogą powodować utrudnienia w połączeniu z nią i w korzystaniu z Usług. Szczegółowe informacje dotyczące Cookies zawarte są wPolityce Prywatności. 

 3.4 Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z ryzykiem typowym dla działalności internetowej. 

 3.5 Przekrój, na żądanie Klienta, dostarczy Klientowi aktualne informacje dotyczące szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Usług Elektronicznych, w formie wskazanej przez Klienta. 

4. Szczegółowe zasady związane z serwisem internetowym

4.1 Celem Serwisu Internetowego jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w czasopiśmie Przekrój oraz w Serwisie Internetowym, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych czasopisma Przekrój, wpisanego do rejestru prasy pod numerem Pr 18003 oraz dostępu do innych Usług Elektronicznych. 

4.2 Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego oraz Treści należą do Przekroju, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Przekroju lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Przekrój w Serwisie Internetowym. 

 4.3 Serwis Internetowy w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503). 

4.4 Korzystanie przez użytkowników z Serwisu Internetowego oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie Internetowym możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych lub na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

4.5 Każde inne wykorzystanie Serwisu Internetowego i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Przekroju lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu Internetowego i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych Treści.  

4.6 Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych Treści można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: [email protected].  

5. Usługi elektroniczne w tym cyfrowe

 5.1 Przekrój świadczy Usługi Elektroniczne, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, na czas nieokreślony lub określony. Przekrój robi wszystko, aby świadczyć Usługi Elektroniczne w sposób niezakłócony, na najwyższym poziomie i pozbawione wad. 

5.2 Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową dotyczącą usług cyfrowych, w odniesieniu do Treści i Prenumeraty cyfrowej, Konsument jest informowany, że w razie wyrażenia woli rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy i przyjęcia do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia po spełnieniu świadczenia przez Przekrój utraci on, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumentach, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. 

5.3 Zamówienie w Sklepie Internetowym Prenumeraty cyfrowej (umowy zawartej na czas nieokreślony) oznacza, że Klient będzie otrzymywał do niej płatny dostęp, odnawiany automatycznie co 30 dni na kolejne 30-dniowe okresy przez czas nieokreślony, do czasu, gdy Klient dokona rezygnacji z Prenumeraty cyfrowej lub Prenumerata cyfrowa zostanie dezaktywowana przez Przekrój.  

5.4 Rezygnacja z Prenumeraty cyfrowej możliwa jest najpóźniej w ostatnim dnu okresu rozliczeniowego. W wypadu z rezygnacji z Prenumeraty cyfrowej w trakcie okresu rozliczeniowego dostęp do Treści wchodzących w skład Prenumeraty cyfrowej będzie możliwy do końca okresu rozliczeniowego. 

5.5 Warunkiem Zamówienia dostępu do Treści w Prenumeraty cyfrowej jest wyrażenie przez Klienta zgody na automatyczne wielokrotne obciążanie karty kredytowej lub debetowej lub spełnienie innych warunków wymaganych przy użyciu oferowanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego cyklicznego środka płatności. Klient może w każdej chwili zrezygnować z odnowienia pakietu na kolejne okresy, za pomocą Konta. 

5.6 Przekrój zastrzega prawo dezaktywacji dostępu do Treści w Prenumeraty cyfrowej, w przypadku zmiany oferty, o czym Klienci zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-maila wskazanego przy rejestracji Konta. W takim przypadku opłaty nie będą pobierane w kolejnych okresach.  

5.7 W przypadku zamówienia dostępu do Treści w Prenumeraty cyfrowej, opłaty za dostęp będą pobierane automatycznie, cyklicznie co 30 dni, poprzez obciążenie karty kredytowej lub debetowej lub z wykorzystaniem innej metody cyklicznej płatności wskazanej przy Zamówieniu. W przypadku braku możliwości pobrania opłaty za kolejny okres dostępu do Treści, próba pobrania opłaty zostanie ponowiona kolejno 3 razy przez 7 dni. W przypadku, gdy wszystkie próby okażą się bezskuteczne, w kolejnych okresach dostęp nie będzie odnawiany i opłaty nie będą pobierane, a dostęp nie będzie świadczony. 

5.8 Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta niezwłocznie z chwilą: 

a) zapisania się na usługę Newsletter poprzez wprowadzenie adresu e-mail w polu umieszczonym w stopce Serwisu Internetowego zatytułowanej „Newsletter” bądź wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera podczas rejestracji Konta poprzez zaznaczenie stosownego pola; 

b) wyrażenia zgód na: 

i. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123)  

ii. wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954); następnie po utrwaleniu ww. zgody poprosimy o jej potwierdzenie; 

 5.9 Wyrażenie zgód wymienionych w pkt 4.8 b.i-ii jest konieczne, aby móc otrzymywać Newsletter. 

 5.10 Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Przekroju, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa. Po dokonaniu rezygnacji podany adres e-mail zostanie usunięty, o ile nie zostanie wyrażona w sposób wyraźny zgoda na dalsze korzystanie z danych osobowych w innych celach bądź dalsze korzystanie z danych nie zostanie zastrzeżone przez Przekrój w ustawowo dozwolonych przypadkach – w takiej sytuacji Przekrój niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika. 

6. Konto

6.1 Utworzenie Konta przez Klienta jest konieczne w wypadku chęci zakupu Usługi Cyfrowej dostępu do Treści w formie Prenumeraty cyfrowej. W pozostałych wypadkach utworzenie Konta nie jest konieczne, ale ułatwia dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym oraz kontakt we wszelkich sprawach, w tym w sprawach zakupów i reklamacji między Klientem a Przekrojem. 

6.2 Korzystanie z Konta możliwe jest w wyniku zarejestrowania się poprzez utworzenie Konta na stronie internetowej https://przekroj.org. Utworzenie Konta wymaga wyboru żądania „ZALOGUJ” oraz spełnienia czterech obligatoryjnych etapów: 1) podanie adresu e-mail; 2) podanie hasła zabezpieczającego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, a następnie 3) kliknięcie w link potwierdzający rejestrację oraz 4) potwierdzenia rejestracji Konta w serwisie Przekrój.pl poprzez kliknięcie w link potwierdzający rejestrację, stanowiący treść automatycznie wysłanej wiadomości na podany adres e-mail. 

6.3 Potwierdzenie rejestracji Konta w serwisie Przekrój.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz że Klient jest uprawniony do dysponowania tymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Klienta. 

6.4 Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne i możliwe przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z konta) w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Przekroju, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa. 

6.5 Przekrój usunie Konto wskutek zgłoszenia i wskazania Przekrojowi okoliczności stanowiących podstawę do stwierdzenia śmierci Klienta będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. 

7. Umowa sprzedaży towarów

7.1 Za pośrednictwem strony internetowej Przekrój prezentuje Towary, ich ceny i opis, zaprasza Klienta do zawarcia Umowy Sprzedaży i umożliwia zawarcie tej umowy. 

7.2 W razie wątpliwości, ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym nie poczytuje się za ofertę, a za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Przekroju. 

7.3 Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi zapoznanie się z Towarem oraz poprzez wykreowanie ogólnego wrażenia o wyglądzie i właściwościach Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia oraz innych czynników związanych z parametrami urządzenia, na którym wyświetlona jest strona internetowa Przekroju. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Przekroju wobec Klienta. 

7.4 Zamówienie może zostać złożone przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. 

7.5 Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli (oferty) Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży lub zapewnienia dostępu do Treści na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

7.6 Skuteczne złożenie Zamówienia prowadzące do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży ma miejsce po łącznym spełnieniu następujących etapów:
 

(a) Klient wybiera Towar lub Usługę Elektroniczną udostępnione poprzez stronę Sklepu Internetowego i dodaje je do elektronicznego koszyka;

(b) Klient wypełnia obligatoryjne pola, tj. imię, nazwisko, pełen adres – ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail; w celu ułatwienia komunikacji Klient może również podać swój numer telefonu oraz wpisać uwagi do zamówienia;

(c) Klient akceptuje Regulamin, dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności (usługa PayU bądź PayPal); w celu zrealizowania Zamówienia Klient klika pole „Zamawiam i płacę” (do momentu uruchomienia funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania Zamówienia);

(d) po kliknięciu pola „Zamawiam i płacę” Klient zostanie przekierowany na stronę internetową wybranej platformy płatniczej w celu dokonania zapłaty za Towar lub usługę cyfrową;

(e) po dokonaniu płatności Klient zostaje przekierowany z powrotem do Sklepu Internetowego; 

(f) w odpowiedzi na Zamówienie Przekrój wysyła na wskazany przez Klienta adres e-mail wiadomość stanowiącą potwierdzenie Zamówienia i przyjęcie oferty złożonej przez Klienta oraz potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia albo wiadomość o braku możliwości jej przyjęcia;

(g) Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o której mowa powyżej w pkt. f. 

 7.7 Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet za pomocą Sklepu Internetowego. 

7.8 Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim.  

 

8. Cena oraz promocje

8.1 Przekrój zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Towarów i usług udostępnionych na stronie Sklepu Internetowego, jednakże cena obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia, przed wprowadzeniem zmian, pozostaje dla Klienta wiążąca. 

8.2 Cena udostępniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskiej walucie – złoty (PLN) oraz w euro (EUR) i dolarach amerykańskich (USD) i zawiera wszelkie należne podatki. Cena nie zawiera informacji o kosztach przesyłki oraz o ewentualnych cłach. O wysokości kosztów przesyłki Klient informowany jest oddzielnie na stronach Sklepu Internetowego. Przekrój nie informuje o ewentualnych cłach. Klient jest informowany o łącznej cenie wraz z podatkami. 

8.3 Informacja o całkowitym koszcie Zamówienia przedstawiana jest Klientowi po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności. 

8.4 Promocje w Sklepie Internetowym dotyczące sprzedaży Towarów lub świadczenia usług nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

9. Płatności

9.1 Przekrój udostępnia Klientowi dwa systemy do płatności elektronicznej: 

 (a) PayU, gdzie można wybrać jedną z kilku dostępnych opcji: m.in przelew online, płatność kartą debetową lub kredytową; BLIK – płatność kodem z aplikacji banku Klienta; portfele elektroniczne: Google Pay, Apple Pay i inne. Więcej informacji o zasadach płatności PayU pod adresem https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf 

(b) PayPal, gdzie można wybrać jedną z kilku dostępnych możliwości: m.in przelew online, kartę debetową lub kredytową; BLIK – płatność kodem z aplikacji banku Klienta.  

9.2 Dostawcą systemu płatności elektronicznej PayU jest spółka pod firmą PayU S.A., a systemu PayPal spółka pod firmą PayPal Polska sp. z o.o. 

9.3 Skorzystanie przez Klienta z wybranego przez niego systemu płatności elektronicznej wymaga wcześniejszego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu, udostępnianego Klientowi przez danego dostawcę usługi płatności elektronicznej przed dokonaniem płatności, a także przestrzegania postanowień tego regulaminu. 

9.4 Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po upływie przewidzianego 7-dniowego terminu Przekrój wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin. Po upływie przewidzianego terminu Umowa Sprzedaży zostaje rozwiązana bez składania odrębnych oświadczeń przez Klienta lub Przekrój.  

10. Dostawa

10.1 Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostawa usługi cyfrowej realizowana jest elektronicznie i jest bezpłatna. 

10.2 Przekrój dostarcza Towary zgodnie z wyborem Klienta dokonanym w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostarczenia Towaru są każdorazowo udostępniane w Formularzu Zamówienia. 

10.3 Towar może zostać dostarczony na wskazany przez klienta adres zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. 

10.4 Czas wykonania Umowy Sprzedaży przez Przekrój liczony jest od momentu uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Przekroju (zaksięgowania wpłaty) do momentu przekazania Towaru przewoźnikowi i wynosi 2 Dni Robocze. Wskazany okres nie uwzględnia czasu dostarczenia Towaru przez przewoźnika, tj. od momentu wydania Towaru przewoźnikowi, do momentu przekazania Towaru Klientowi przez przewoźnika. 

10.5 W przypadku Towarów oznaczonych jako Przedsprzedaż, czas wykonania Umowy Sprzedaży ulega wydłużeniu i wynosi 90 Dni Roboczych liczonych od momentu uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Przekroju (zaksięgowania wpłaty) do momentu przekazania Towaru przewoźnikowi. Wskazany okres nie uwzględnia czasu dostarczenia Towaru przez przewoźnika, tj. od momentu wydania Towaru przewoźnikowi, do momentu przekazania Towaru Klientowi przez przewoźnika. 

10.6 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia na Towar albo Towary. 

11. Postępowanie reklamacyjne

11.1 Przekrój zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar oraz świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad. 

11.2 Podstawa i zakres odpowiedzialności Przekroju wobec Konsumenta z tytułu niezgodności Towaru, Treści lub Usługi Elektronicznej z umową są określone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności Towaru na Konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337). 

11.3 Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w formie:
 

(a) pisemnej na adres Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa;

(b) elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

11.4 W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się zawarcie w jej opisie: 

(a) danych Klienta; 

(b) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

(c) żądania Klienta;

(d) informacji o formie otrzymania odpowiedzi na reklamację;

(e) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Przekrój. Wymogi podane wskazane w punkcie (a)-(e) są jedynie zaleceniami – ich brak pozostaje bez wpływu na skuteczność reklamacji. 

 11.5 Przekrój ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Przekroju w powyższym terminie oznacza, iż reklamacja uznana została za uzasadnioną. 

 11.6 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Przekroju na adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa. 

12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży lub świadczenia usługi cyfrowej

12.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Konsument wyraził wolę rozpoczęcia świadczenia Usługi Elektronicznej przed upływem terminu 14 dni na odstąpienie od umowy i przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia (pkt 4.2 powyżej).  

 

12.2 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem do Przekroju. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone w formie:

(a) w formie pisemnej na adres Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa;

(b) w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected] 

 12.3 Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub dostępu do Treści (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego (Załącznik nr 1) do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. 

12.4 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Konsumentowi lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik lub zapewnienia dostępu do Usługi Elektronicznej. 

12.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. 

12.6 Przekrój ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Przekrój dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

12.7 Przekrój może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub do chwili otrzymania od Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. 

12.8 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Przekrojowi. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Fundacja Przekrój, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa. 

12.9 Konsument ponosi wyłącznie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

12.10 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Przekrój wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(3) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(4) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(5) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(6) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przekrój o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

13.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php 

13.2 Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

13.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Usług. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356). 

13.2.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Przekrojem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

13.2.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Przekrojem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i Fundację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866. 

 13.3 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

14. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

14.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami, tj. przedsiębiorców. 

14.2 Przekrojowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia – wówczas odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Przekroju. 

14.3 W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Przekrój ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 

14.4 Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi przez Przekrój przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przekrój w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, które powstały od chwili przyjęcia Towaru do przewozu aż do wydania tegoż Towaru Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

14.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Przekroju z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. 

14.6 W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, którzy korzystają z Usług Elektronicznych Przekrój może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Klientowi niebędącego Konsumentem stosownego oświadczenia. 

14.7 Odpowiedzialność Przekroju w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, niezależnie od faktu czy korzysta on z Usługi Elektronicznej czy zawiera Umowę Sprzedaży oraz bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Przekrój ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem. 

14.8 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Przekrojem a Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Przekroju, zaś prawem obowiązującym dla umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami, tj. przedsiębiorcami, będzie prawo polskie. 

15. Wsparcie działalności "Przekroju"

15.1 Przekrój udostępnia za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwość wspierania płatnościami pieniężnymi (mającymi charakter darowizn) działalności statutowej Przekroju.

15.2 Płatności pieniężne na rzecz Przekroju mogą być dokonywane:

15.2.1 Tradycyjnym przelewem bankowym;

15.2.2 Przy wykorzystaniu płatności internetowych obsługiwanych przez platformy płatnicze. Aktualna i pełna lista metod umożliwiających dokonywanie płatności jest udostępniana przez Przekrój w Serwisie Internetowym, na stronie

15.3 Szczegółowe zasady dotyczące dokonywania płatności pieniężnych, o których mowa w pkt 15.2 określa każdorazowo regulamin stosowany przez właściwą platformę płatniczą.

15.4 W ramach płatności pieniężnych Przekrój udostępnia Użytkownikom możliwość dokonywania na jego rzecz jednorazowych i cyklicznych płatności pieniężnych realizowanych przez właściwą platformę płatniczą, zgodnie z warunkami tej platformy.

15.5 W celu dokonania jednorazowej płatności Użytkownik powinien podać w Serwisie Internetowym swoje imię, nazwisko, adres e-mail, a także adres zamieszkania, a także wskazać kwotę darowizny.

15.6 W celu zapoczątkowania cyklicznych płatności pieniężnych, Użytkownik powinien zalogować się na swoje indywidualne Konto w Serwisie Internetowym oraz wybrać kwotę płatności pieniężnej, która będzie realizowana cyklicznie raz w miesiącu, poprzez obciążenie przez właściwą platformę płatniczą karty płatniczej/rachunku bankowego.

15.7 Przekrój informuje, że pełne dane karty płatniczej Użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez właściwą platformę płatniczą. Platforma płatnicza pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Użytkownika unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Użytkownik dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Przekroju. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez platformę płatniczą, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Przekrój nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

15.8 Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania płatności (darowizn) cyklicznych na rzecz Przekroju. W tym celu Użytkownik powinien:

15.8.1 Skorzystać z przycisku „Anuluj subskrypcję” widocznego na Koncie Użytkownika;

15.8.2 Przesłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres [email protected].

15.9 Przekrój może kierować do Użytkowników dokonujących cyklicznych płatności (darowizn) specjalny miesięczny newsletter zawierający informacje o działalności Przekroju oraz inne treści związane z promowaniem celów statutowych Przekroju. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takiego specjalnego newslettera poprzez skorzystanie z linku (odsyłacza) znajdującego się w każdej wiadomości newsletter lub poprzez zmianę ustawień na Koncie Użytkownika.

16. Ochrona danych osobowych

16.1 Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz RODO – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi wskazane wyżej regulacje. 

16.2 Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja PRZEKRÓJ z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców  oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i  zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318, e-mail: [email protected] (dalej jako „Administrator”). 

16.3 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: IOD, Fundacja PRZEKRÓJ, aleja Róż 10/12, 00-556 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]. 

16.4 Dane są przetwarzane w jednym lub kilku następujących celach: 

 16.4.1 zawarcia/wykonania umowy sprzedaży/umowy o świadczenie usługi wydawniczej oraz świadczenia Usług Elektronicznych przez Fundację PRZEKRÓJ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. na podstawie i w związku z wykonywaną umową,  

16.4.2 podjęcia czynności prowadzących do zawarcia umowy – m.in. prowadzenie negocjacji, przedstawienie oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, 

16.4.3 w celach podatkowo-księgowych z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

16.4.4 realizacji kontaktu związanego z zawartą umową (telefonicznego, mailowego etc.) z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), jeśli chodzi o dane osobowe osób do kontaktu, reprezentujących naszego kontrahenta, 

16.4.5 realizacji procesu reklamacyjnego (w celu należytego rozpatrzenia reklamacji) oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (w celu realizacji swoich praw) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

16.4.6 marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług. 

  16.5 Okres przetwarzania danych oraz dobrowolność lub konieczność podania danych

Dane zbierane do realizacji Umowy Sprzedaży/rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, jakie mogą wynikać z tytułu zawarcia umowy oraz spełnienia obowiązków ustawowych związanych z przetwarzaniem dokumentacji księgowo-podatkowej.  

Podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania Umowy Sprzedaży. Jeśli nie podadzą Państwo danych, nie będziemy w stanie zrealizować Zamówienia. Przekazanie danych osób reprezentujących Klienta jest dobrowolne, niemniej bez danych osobowych nie będziemy mogli kontaktować się w sprawie realizacji Zamówienia. Podanie danych w celu zrealizowania procesu reklamacyjnego jest konieczne do prowadzenia tego procesu oraz jego zakończenia. 

Dane przetwarzane w celach kontaktowych przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaż/odpowiedzi na pytania, a następnie przez 2 lata od momentu, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do rozpatrzenia nawiązania kontaktu. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości nawiązania kontaktu/odpowiedzi na zapytanie. 

Dane przetwarzane w celach marketingowych przechowujemy do momentu wyraźnego zgłoszenia sprzeciwu – art. 21 RODO. 

16.6 Prawa osoby, której dane dotyczą

16.6.1 Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności albo Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

16.6.2 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych. W zakresie, w jakim dane są lub będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres e-mail: [email protected] 

16.6.3 prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

16.6.4 prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w tym danych zawartych w panelu konta internetowego; 

16.6.5 prawo żądania usunięcia danych osobowych; 

16.6.6 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

16.6.7 prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego lub prawo do żądania od nas wysłania tych danych do innego administratora. Jednakże zrobimy to wyłącznie wtedy, gdy takie przesłanie będzie technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie zgody na przetwarzanie danych; 

16.6.8 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego. 

16.7 Pozyskiwanie danych przez Fundację PRZEKRÓJ. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika.

16.8 Rodzaj przetwarzanych danych. Imię i nazwisko; adres korespondencyjny; adres e-mail, na który przesyłane będą wiadomości; numer telefonu (o ile został wskazany); dane dotyczące zachowań w Internecie – czasu spędzonego na poszczególnych stronach internetowych Administratora oraz odwiedzania poszczególnych stron. 

16.9 Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w e-sklepie.  

Efektem korzystania z profilowania w e-sklepie może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby albo zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu ze standardową ofertą e-sklepu. Mimo profilowania to Klient podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w e-sklepie. 

Profilowanie w e-sklepie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu, np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, bądź na analizie dotychczasowej historii dokonanych zakupów w e-sklepie. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych, aby móc przesłać danej osobie np. kod rabatowy. 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

16.10 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies zostały opisane w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie internetowej https://przekroj.org 

17. Postanowienia końcowe

17.1 Treść Regulaminu jest bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych, udostępniona dla Klientów pod adresem: https://przekroj.org/regulamin. Możliwe jest także sporządzenie wydruku Regulaminu. 

17.2 Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i praw własności intelektualnej udostępnionych na stronie internetowej Przekroju oraz osób trzecich, jak również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

17.3 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych na tle Usługi Elektronicznej lub Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

17.4 Prawem właściwym do zawarcia Umowy Sprzedaży jest prawo polskie. 

17.5 Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim i angielskim. 

17.6 Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na mocy przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Przekrojem a Klientem, a które mogłyby znaleźć zastosowanie. 

17.7 Przekrój zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu poprzez dokonanie zmian lub uzupełnień w sytuacjach niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa zawieranych Umów Sprzedaży w Serwisie Internetowym, w przypadku zmian wpływających na realizację postanowień Regulaminu, zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności lub dostaw oraz w przypadku zmiany oferty Serwisie Internetowego wpływającej na jego funkcjonowanie. 

17.8 O zmianie Regulaminu Przekrój będzie informował Klientów poprzez udostępnienie stosownej informacji na głównej stronie Serwisie Internetowego oraz jej utrzymanie przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający Konto zostaną również powiadomieni o planowanych zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. 

17.9 Klient nie ma obowiązku akceptacji zaktualizowanego Regulaminu, jednakże warunkiem korzystania z Usług Elektronicznych i możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży jest zaakceptowanie Regulaminu Serwisie Internetowego. 

17.10 W przypadku zawarcia, na podstawie niniejszego Regulaminu, umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta pod warunkiem, że zachowane zostały wymagania określone w art. 384 oraz art. 3841 Kodeksu Cywilnego, tj. w sytuacji, gdy Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Klient będący Konsumentem ma jednakże prawo odstąpienia od umowy, w wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych. 

17.11 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

17.12 W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Przekrój dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem. 

17.13 Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2023 roku. 

18. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od Umowy

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*)/ o świadczenie następującej usługi(*): 

 

Numer zamówienia:  

 

Data zawarcia umowy: 

 

Imię i nazwisko konsumenta: 

 

Adres konsumenta: 

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): 

 

Data: 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.