06.03.2024

Regulamin Turnieju Układania Puzzli Przekroju 2024 r.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs „Turniej Układania Puzzli Przekroju” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Przekrój z siedzibą w Warszawie, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000750752, NIP: 7010868991, REGON: 381419318 (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Przedmiot i cel konkursu

 1. Celem konkursu jest ułożenie na czas puzzli podczas wydarzenia pt. Turniej Układania Puzzli Przekroju, który odbędzie się 23 marca 2024 roku w Warszawie.
 2. Konkurs będzie odbywał się w restauracji Spółdzielnia w Warszawie (Plac Konesera 4, 03-736 Warszawa).
 3. Zdjęcie ułożonych puzzli może być wykorzystane w związku z prezentacją wyniku konkursu na stronie przekroj.org, a także w social mediach Organizatora.

3. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, z wyłączeniem osób określonych w ust. 2.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  a) pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z nim na podstawie umów cywilnoprawnych;
  b) członkowie rodzin pracowników i współpracowników.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. Konkurs ma charakter drużynowy – w jednym zespole może od 1 do 3 Uczestników.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać zgłoszenie w Konkursie na adres [email protected]
 6. Zgłoszenie powinno zwierać imiona i nazwiska, adresy e-mailowe i numery telefonów wszystkich Uczestników wchodzących w skład zgłaszanego zespołu.

4. Przebieg konkursu

 1. Uczestnicy układają puzzle na czas – obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.
 2. Uczestnicy konkursu z danego zespołu układają puzzle wspólnie.
 3. Zwycięża zespół, który jako pierwszy ułoży wszystkie puzzle.
 4. Lista imienna laureatów zostanie opublikowana na stronie przekroj.org.

5. Jury i nagrody

 1. Nagrody przyzna jury (dalej „Jury Konkursu”).
 2. Jury Konkursu decyduje o przyznaniu nagród.
 3. Nagrodą za zwycięstwo w Konkursie jest nagroda pieniężna o wartości 300 zł – do podziału między członków zwycięskiego zespołu. Dodatkowo każdy członek zwycięskiego zespołu otrzyma: torbę Przekroju, emaliowany kubek Przekroju, bon o wartości 100 zł do restauracji Spółdzielnia (do wykorzystania do końca kwietnia 2024 r.) i bilet na wystawę w Muzeum Sztuki Fantastycznej w Praskim Centrum Koneser w Warszawie, a także najnowszy zeszyt „Krzyżówki i łamigłówki PRZEKROJU”.
 4. Członkowie zespołów, które zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają (każdy z nich) bony o wartości 100 zł do restauracji Spółdzielnia (do wykorzystania do końca kwietnia 2024 r.), najnowszy zeszyt „Krzyżówki i łamigłówki PRZEKROJU”, bilety na wystawę w Muzeum Sztuki Fantastycznej w Centrum Praskim Koneser.
 5. Jury Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu żadnej Nagrody.
 6. Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie na inną.
 7. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do uzyskanej Nagrody na osoby trzecie.
 8. W przypadku otrzymania przez Organizatora lub któregokolwiek z członków Jury Konkursu informacji po lub przed przyznaniem Nagrody wskazanej w Regulaminie, że Uczestnik narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizatorowi w wyniku decyzji Jury Konkursu przysługuje prawo do:
  a) wstrzymania się z przyznaniem lub wręczeniem Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości;
  b) podjęcia decyzji o nieprzyznaniu Nagrody w Konkursie;
  c) żądania zwrotu Nagrody już przyznanej.
 9. Decyzja Jury jest ostateczna.

6. Prawidłowość przebiegu konkursu

 1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Organizator.
 2. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.

7. Dane osobowe

 1. Uczestnicy przystępując do konkursu podają Organizatorowi swoje następujące dane osobowe: imię lub imiona, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.
 2. Każdy uczestnik konkursu, w celu wzięcia w nim udziału, zobowiązany jest do wysłania na adres e-mail Organizatora zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zgoda ta jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do konkursu.
 3. W treści zgody uczestnik powinien wyrazić zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, w celu umożliwienia udziału w konkursie, w tym w celach rejestracyjnych i marketingowych, oraz ewentualnego kontaktu w sprawach związanych z konkursem.
 4. Przesłanie zgody odbywa się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez organizatora w ogłoszeniu konkursu. Treść zgody powinna jednoznacznie określać, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów konkursu.
 5. Uczestnik ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę, co skutkuje wykluczeniem z dalszego udziału w konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Administratorem danych osobowych zebranych w czasie trwania Konkursu jest Organizator.
 7. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fundacja Przekrój, Warszawa, aleja Róż 10/12, 00- 556 Warszawa lub email: [email protected].
 8. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu weryfikacji Uczestnika, wydania Nagrody zwycięzcy i wyróżnionym, publicznego podania imienia i nazwiska w liście imiennej Zwycięzców i wyróżnionych opublikowanej w jednym z wydań kwartalnika Przekrój, nie później niż do końca 2024 r., na stronie przekroj.org, na fanpage na FB kwartalnika oraz dla celów rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych wyrażana poprzez przystąpienie do Konkursu i podanie swoich danych osobowych.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 10. Poza publikacją imion i nazwisk Uczestników zgodnie z ust. 4 powyżej dane osobowe Uczestników nie będą nikomu przekazywane.
 11. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 12. Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji Uczestnik otrzyma od Organizatora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 13. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.przekroj.org.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu
 3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.